سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معارف اهلبیت 
مدیر 
 
ادامه دارد 
علمی و فرهنگی 
همکاری 
مکتب المصطفی 
مدیر 
 
ادامه دارد 
علمی و فرهنگی